W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 września 2019 r. o nr RŁO 4/2019 Active MG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach (dalej „Spółka") informuje, że:

  • odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nie jest ograniczona wyłącznie do wad ukrytych;
  • przepisy prawa nie przewidują oddzielnego terminu odpowiedzialności sprzedawcy dla wad powstałych podczas produkcji lub wad konstrukcyjnych, a zgodnie z art. 568 § I k.c. sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy kupującemu,
  • art. 556 (2) k.c. przewiduje domniemanie na rzecz konsumenta istnienia wady lub jej przyczyny w chwili  przejścia niebezpieczeństwa na kupującego, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej; przepisy prawa nie przewidują domniemania zgodności towaru z zawartą umową w chwili wydania po upływie 12 miesięcy od wydania rzeczy,

Jednocześnie Spółka informuje, że w przypadku, gdy w udzielonej konsumentowi w okresie od 1 maja 2016 roku do 1 września 2018 roku odpowiedzi na reklamację została zamieszczona informacja wskazująca, że:

  • odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady ograniczona jest do wad ukrytych lub
  • wady powstałe podczas produkcji lub wady konstrukcyjne ujawniają się w pierwszym półroczu od zakupu lub
  • sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w przypadku
  • stwierdzenia wady przed upływem 12 miesięcy od wydania rzeczy, zaś po upływie 12 miesięcy od chwili wydania rzeczy należy domniemywać o zgodności towaru z zawartą umową w chwili wydania,

co w następstwie spowodowałoby, że mogli zostać Państwo wprowadzeni w błąd co do przysługujących Wam uprawnień reklamacyjnych, Spółka rozpatrzy reklamacje zgodnie z przepisami prawa, nawet mimo upływu ustawowego terminu na zgłoszenie niezgodności towaru z umową, na żądanie klientów, złożone w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji tj. do dnia 4 stycznia 2020, którzy wykażą rozpoznanie reklamacji w sposób wyżej opisany, chyba że ustalenie tego sposobu rozpoznania reklamacji będzie możliwe w oparciu o dane będące w posiadaniu Spółki. Reklamacje mogą być składane pocztą elektroniczną na adres email centrala@active.biz.pl.

Nadto, Spółka informuje, że w toku rozpatrywania reklamacji składanych przez konsumentów mogła uchylić się od obowiązku wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady poprzez modyfikowanie żądania konsumenta w powyższym zakresie poprzez proponowanie konsumentom, „przeszacowania towaru” lub „bonifikaty', podczas gdy żądania te nie były zgłaszane przez konsumentów. W związku z powyższym Spółka zobowiązuje się do udzielenia konsumentom, których reklamacje zostały rozpatrzone w sposób wyżej opisany w okresie od I maja 2016 roku do I września 2018 roku (niezależnie od tego czy powyższa propozycja została przez konsumenta przyjęta czy też konsument odmówił skorzystania z „przeszacowania towaru” lub „bonifikaty') bonu w wysokości 40 (słownie: czterdziestu) złotych brutto do wykorzystania na zakup produktów w sklepach stacjonarnych lub w sklepie internetowym Spółki (bez ograniczeń co do minimalnej ceny produktu) w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji, o której mowa na wstępie, tj. do dnia 4 kwietnia 2020 r.

W wykonaniu powyższego zobowiązania, Spółka informuje, że bon zostanie wydany klientom zgłaszającym takie żądanie, którzy wykażą rozpoznanie reklamacji w sposób wyżej opisany, chyba że ustalenie tego sposobu rozpoznania reklamacji będzie możliwe w oparciu o dane będące w posiadaniu Spółki. Klient może złożyć żądanie w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji tj. do dnia 4 stycznia 2020 r., w jednym z salonów sprzedaży Spółki lub przesłać na adres siedziby Spółki lub adres email: centrala@active.biz.pl.
Spółka przekaże bon nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia żądania przez konsumenta po spełnieniu przez niego warunków uprawniających do jego otrzymania. W razie wątpliwości konsument ma prawo zwrócenia się do Spółki o wyjaśnienie zasad korzystania z bonu. Uzyskanie bonu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień konsumenta do dochodzenia na drodze cywilnoprawnej dalej idących roszczeń .