REKLAMACJE

Definicje

1. SKLEP INTERNETOWY umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dla umów zawieranych do dnia 24.12.2014) oraz w ustawie z dnia 30 moja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 30.03.2017,Dz.U. 2017.683) dalej „u. pr. kons”.

2. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA – Firma : ACTIVE MG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul.Paderewskiego 34/7 25-502 Kielce, KRS : 0000090794 adres poczty elektronicznej: info@active.biz.pl, numer telefonu: (+48) 41 347 00 51. - umowa sprzedaży zawierana poprzez SKLEP INTERNETOWY na stronie www.active.sklep.pl

3. KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług SKLEPU INTERNETOWEGO.

4. KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna która nie prowadzi działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ale zawierająca umowę sprzedaży lub usługi w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, która jest KONSUMENTEM.

5. KONSULTANT– osoba zajmująca się obsługą SKLEPU INTERNETOWEGO z upoważnienia Usługodawcy, pracująca od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerami telefonu: +48 41 347 0051 lub + 48 664 709 606.

6. PRODUKT - towar oferowany do sprzedaży w SKLEPIE INTERNETOWYM.

7. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.

8. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość poprzez SKLEP INTERNETOWY.

9. STRONA UMOWY - SPRZEDAWCA, KUPUJĄCY, KONSUMENT, USŁUGODAWCA.

10. ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie o chęci zawarcia umowy sprzedaży (zamówienia produktu lub usługi).

11. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych ze SKLEPEM INTERNETOWYM.

12. GRUPA Allegro - Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.

REKLAMACJE, ZWROTY towaru w stosunkach z klientami nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI nie będącymi KONSUMENTAMI.

2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581.

3. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.

Adres do zwrotu produktów:

ACTIVE MG

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul.Paderewskiego 34/7

25-502 Kielce

- z dopiskiem: "ZWROT"

REKLAMACJE przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA. (dotyczy umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014)

1. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA za niezgodność z umową sprzedaży zakupionego Produktu/Towaru na zasadach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także GWARANCJĄ uprawnienia z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY za niezgodność PRODUKTU z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

4. W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać z gotowego wzorca protokołu reklamacyjnego dostępnego TUTAJ. SPRZEDAWCA prosi o wypełnienia go czytelnie, lub jeśli to niemożliwe opisania w sposób podobny do protokołu reklamacji żądań na czystej kartce A4.

5. W porozumieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności reklamowanego PRODUKTU z umową należy go dostarczyć na adres SPRZEDAWCY. Do przesyłki proszę dołączyć wypełniony i podpisany protokół reklamacyjny oraz dowód zakupu (może być to: ksero paragonu, faktury VAT lub potwierdzenie zapłaty).

 ACTIVE MG

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul.Paderewskiego 34/7

25-502 Kielce

e-mail: info@active.biz.pl

6. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do reklamacji drogą pisemną lub elektroniczną. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

7. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową, KONSUMENT może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

8. Jeżeli KONSUMENT, z przyczyn określonych powyżej w ust. 7, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli SPRZEDAJĄCY nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby KONSUMENTA na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez SPRZEDAWCĘ do reklamacji KONSUMENTA niezbędne będzie dostarczenie Produktu do SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA skontaktuje się z KONSUMENTEM w celu ustalenia dalszej procedury telefonicznie lub mailowo.

10. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.

REKLAMACJE przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA. (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014)

1. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z art.556 k.c. i n.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytuły rękojmi.

3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także GWARANCJĄ uprawnienia z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459)  – art. 556 k.c. i n.

4. W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać z gotowego wzorca protokołu reklamacyjnego dostępnego TUTAJ. SPRZEDAWCA prosi o wypełnienia go czytelnie, lub jeśli to niemożliwe opisania w sposób podobny do protokołu reklamacji żądań na czystej kartce A4.

5. KONSUMENT może złożyć reklamacje na adres Spółki na adres Spółki: ACTIVE MG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Paderewskiego 34/7, 25-502 Kielce lub do miejsca, w którym PRODUKT został wydany KONSUMENTOWI.  KONSUMENT wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany jest dostarczyć PRODUKT na koszt SPRZEDAWCY na adres Spółki ACTIVE MG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Paderewskiego 34/7, 25-502 Kielce lub do miejsca, w którym PRODUKT został wydany KONSUMENTOWI. Do przesyłki należy dołączyć wypełniony i podpisany protokół reklamacyjny oraz dowód zakupu (może być to: ksero paragonu, faktury VAT lub potwierdzenie zapłaty).

6. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do reklamacji drogą pisemną lub elektroniczną. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

7. Jeżeli PRODUKT ma wadę, KONSUMENT może żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady.

8. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić wadliwy PRODUKT na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla KONSUMENTA.

9. KONSUMENT nie może odstąpić od UMOWY, jeżeli wada jest nieistotna.

10. SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu KONSUMENTA, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego PRODUKTU w sposób wybrany przez KONSUMENTA jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów (art. 561 §3 k.c.).

11. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez SPRZEDAWCĘ do reklamacji KONSUMENTA niezbędne będzie dostarczenie Produktu do SPRZEDAWCY, SPRZEDAWCA skontaktuje się z KONSUMENTEM w celu ustalenia dalszej procedury telefonicznie lub mailowo.

12. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.