Regulamin sklepu internetowego

prowadzonego pod adresem www.active.sklep.pl

--------------------------------- 

Właścicielem i administratorem SKLEPU jest firma:

ACTIVE MG

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Paderewskiego 34/7

25-502 Kielce

Kontakt tel: 664 709 606

e-mail: info@active.biz.pl

Firma wpisana do : Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sadowego pod nr. KRS : 0000521603

NIP: 9591287528, REGON: 291003659

Numer rachunku bankowego: Bank BGŻ S.A. o/Kielce 35 2030 0045 1110 0000 0151 1220

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod domeną: www.active.sklep.pl.

Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 15.07.2016 , Dz.U. 2016.1030).

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu - w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

A. Definicje

1. SKLEP INTERNETOWY umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dla umów zawieranych do dnia 24.12.2014) oraz w ustawie z dnia 30 moja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 30.03.2017,Dz.U. 2017.683) dalej „u. pr. kons”.

2. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA – Firma : ACTIVE MG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul.Paderewskiego 34/7 25-502 Kielce, KRS : 0000090794 adres poczty elektronicznej: info@active.biz.pl, numer telefonu: (+48) 41 347 00 51. - umowa sprzedaży zawierana poprzez SKLEP INTERNETOWY na stronie www.active.sklep.pl

3. KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług SKLEPU INTERNETOWEGO.

4. KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna która nie prowadzi działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ale zawierająca umowę sprzedaży lub usługi w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, która jest KONSUMENTEM.

5. KONSULTANT– osoba zajmująca się obsługą SKLEPU INTERNETOWEGO z upoważnienia Usługodawcy, pracująca od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerami telefonu: +48 41 347 0051 lub + 48 664 709 606.

6. PRODUKT - towar oferowany do sprzedaży w SKLEPIE INTERNETOWYM.

7. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.

8. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość poprzez SKLEP INTERNETOWY.

9. STRONA UMOWY - SPRZEDAWCA, KUPUJĄCY, KONSUMENT, USŁUGODAWCA.

10. ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie o chęci zawarcia umowy sprzedaży (zamówienia produktu lub usługi).

11. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych ze SKLEPEM INTERNETOWYM.

12. GRUPA Allegro - Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.

B. Postanowienia ogólne.

1. Zakres świadczonych usług - sprzedaż odzieży i obuwia sportowego i turystycznego.

2. SPRZEDAWCA - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW SKLEPU INTERNETOWEGO usługi:

utworzenie i administrowanie konta klienta w SKLEPIE INTERNETOWYM;

przetwarzanie formularza ZAMÓWIENIA produktów w SKLEPIE INTERNETOWYM;

przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter";

świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne;

umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu

Konta Klienta w SKLEPIE INTERNETOWYM jest zawierana na czas nieoznaczony;

umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w

SKLEPIE INTERNETOWYM poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na

czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z

chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia;

usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony.

3. W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:

KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.

USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy Usługodawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę oświadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.

USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać na adres USŁUGODAWCY - w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

4. Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOSCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

5. KUPUJĄCY - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

6. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę.

7. Zamówienie można składać tylko drogą elektroniczną - pocztą elektroniczną lub poprzez Stronę Internetową.

8. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459) (dalej „k.c.”).

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459)  - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy

C. Zamówienie. Realizacja zamówienia.

1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia na terenie Polski złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne .

2. Przed złożeniem zamówienia KUPUJĄCY musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub kontakt z naszym Konsultantem. Dla zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamawianych produktów konieczne jest podanie przez Kupującego danych osobowych: imię i nazwisko (lub nazwa) , adres, adres do doręczenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej e-mail i w przypadku firm NIP.

4. Przed złożeniem zamówienia KUPUJĄCY może sprawdzić dostępność produktu kontaktując się z naszym Konsultantem lub składając zapytanie drogą mailową.

5. W przypadku gdy danego produktu nie ma w magazynie, KUPUJĄCY drogą telefoniczną, bądź mailową zostanie o tym fakcie powiadomiony.

6. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

7. Zamówienie telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 u Konsultanta jednakże wymagaja one potwierdzenia drogą elektroniczną.

8. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu SPRZEDAWCA przystępuje do jego realizacji. Przyjmuje się, że potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza potwierdzenie zawarcie Umowy Sprzedaży i skutkuje zawarciem umowy pomiędzy SPRZEDAWCĄ i KUPUJĄCYM.

9. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia w odniesieniu do niniejszego regulaminu i przepisów prawa nasz Konsultant spróbuje to wyjaśnić drogą mailową lub telefonicznie. Jeśli nie uda się nawiązać kontaktu lub wyjaśnić wątpliwości, SPRZEDAWCA odstąpi od realizacji zamówienia. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik SKLEPU skontaktuje się z Nabywcą telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia ewentualnych szczegółów transakcji. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z przyczyn leżących po stronie Nabywcy (np. błędny numer telefonu) złożone zamówienie zostanie anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych SKLEPU.

10. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka produktów) przez Sprzedawcę następuje :

a) Po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze.

b) Po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę

11. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w pkt. 10. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.

12. Przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jako właściciel następuje z chwilą wydania towaru klientowi przez przewoźnika.

D. Ceny.

1. Podane w ofercie SKLEPU ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT oraz akcyzowy - jeżeli obowiązuje dla danego produktu, oraz opłaty celne).

2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty przyznawane są indywidualnie. Informacje o wysokości przyznanego rabatu są udzielane po kontakcie z biurem firmy.

3. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. KUPUJĄCY w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i akceptuje swój wybór. Jeżeli koszt dostawy w momencie składania zamówienia jest niemożliwy do ustalenia, to KUPUJĄCY informowany jest o obowiązku uiszczenia takich opłat.

4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen klubowych i promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

5. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

E. Formy płatności

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1. za pobraniem - gotówką - przy odbiorze wysłanych produktów;

2. przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy. W tytule wpłaty prosimy wpisać koniecznie nr. zamówienia oraz imię i nazwisko.

3. system płatności on-line PayU – system administrowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444;

4. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie KONSUMENTAMI SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

5. W przypadku wyboru płatności przedpłata przelewem na konto bankowe KONSUMENT powinien przelać kwotę za całość zamówienia SPRZEDAWCY w terminie 7 dni roboczych od daty zakupu.

F. Wysyłka towaru

1. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. KUPUJĄCY w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania Zmówienia.

2. Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona w zakładce "DOSTAWA" na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

3. Koszty dostawy ponosi KUPUJĄCY chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.

4. Zakupione produkty wysyłamy firmami kurierskimi DPD. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Konsultantem.

5. Wszystkie produkty dostępne na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

G. REKLAMACJE, ZWROTY towaru w stosunkach z klientami nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI nie będącymi KONSUMENTAMI.

2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581.

3. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.

Adres do zwrotu produktów:

ACTIVE MG

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul.Paderewskiego 34/7

25-502 Kielce

- z dopiskiem: "ZWROT"

H. REKLAMACJE przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA. (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014)

1. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z art.556 k.c. i n.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytuły rękojmi.

3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także GWARANCJĄ uprawnienia z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459)  – art. 556 k.c. i n.

4. W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać z gotowego wzorca protokołu reklamacyjnego dostępnego TUTAJ. SPRZEDAWCA prosi o wypełnienia go czytelnie, lub jeśli to niemożliwe opisania w sposób podobny do protokołu reklamacji żądań na czystej kartce A4.

5. KONSUMENT może złożyć reklamacje na adres Spółki: ACTIVE MG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Paderewskiego 34/7, 25-502 Kielce lub do miejsca, w którym PRODUKT został wydany KONSUMENTOWI.  KONSUMENT wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć PRODUKT na koszt SPRZEDAWCY na adres Spółki ACTIVE MG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Paderewskiego 34/7, 25-502 Kielce lub do miejsca, w którym PRODUKT został wydany KONSUMENTOWI. Do przesyłki należy dołączyć wypełniony i podpisany protokół reklamacyjny oraz dowód zakupu (może być to: ksero paragonu, faktury VAT lub potwierdzenie zapłaty).

6. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do reklamacji drogą pisemną lub elektroniczną. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

7. Jeżeli PRODUKT ma wadę, KONSUMENT może żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady.

8. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić wadliwy PRODUKT na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla KONSUMENTA.

9. KONSUMENT nie może odstąpić od UMOWY, jeżeli wada jest nieistotna.

10. SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu KONSUMENTA, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego PRODUKTU w sposób wybrany przez KONSUMENTA jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów (art. 561 §3 k.c.).

11. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez SPRZEDAWCĘ do reklamacji KONSUMENTA niezbędne będzie dostarczenie Produktu do SPRZEDAWCY, SPRZEDAWCA skontaktuje się z KONSUMENTEM w celu ustalenia dalszej procedury telefonicznie lub mailowo.

12. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.

I. ZWROT TOWARU w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014).

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta KUPUJĄCY będący KONSUMENTEM zawierając „umowę na odległość” ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru. Warunkiem dotrzymania terminu jest wysłanie w tym czasie do Sprzedawcy pisemnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy (ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną) – można skorzystać z gotowego formularza TUTAJ.

Adres do wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

ACTIVE MG

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul.Paderewskiego 34/7

25-502 Kielce

e-mail: info@active.biz.pl

- z dopiskiem:  "ODSTĄPIENIE OD UMOWY"

SPRZEDAWCA prosi KONSUMENTA aby oryginalne pudełko (dotyczy zwracanego obuwia) nie było bezpośrednio poklejone lub uszkodzone taśmą podczas transportu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez KONSUMENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

3.1.1 obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo

3.1.2 polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. SPRZEDAWCA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia KONSUMENTA o odstąpieniu od umowy, zwrócić KONSUMENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności.

5. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt SPRZEDAWCY lub przekazać go osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru, chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). Adres do ZWROTU produktu:

ACTIVE MG

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul.Paderewskiego 34/7

25-502 Kielce

- z dopiskiem "ZWROT"

6. SPRZEDAWCA nie odbiera od KONSUMENTA paczek wysłanych za pobraniem.

7. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, chyba że SPRZEDAWCA nie poinformował KONSUMENTA o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy (art. 34 ust. 4 u. pr. kons).

8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez KONSUMENTA od umowy, które obowiązany jest ponieść KONSUMENT:

8.1. Jeżeli KONSUMENT wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w SKLEPIE INTERNETOWYM, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.2. KONSUMENT ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

(3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

(5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

(8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;

(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

(11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy..

10. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient ma prawo zwrócić sprzęt tego samego rodzaju do SKLEPU, w którym zakupił nowy towar. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie sprzętu na własny koszt na adres siedziby SKLEPU.

J. WYMIANA TOWARU na inny rozmiar.

1. KONSUMENT może wymienić towar tylko na inny rozmiar w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakupu.

2. KONSUMENT wymieniając towar ponosi koszty przesyłki w jedną stronę od KONSUMENTA do SPRZEDAWCY.

3. Przesyłkę prosimy odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem w transporcie. Prosimy o nieoklejanie oryginalnego pudełka obuwia bezpośrednio taśmą klejącą.

4. W przypadku wymiany na inny rozmiar prosimy o kontakt z naszym Konsultantem. Ma to na celu sprawdzenie dostępności towaru. Towar na wymianę należy odesłać na adres wraz z wypełnionym formularzem dostępnym do pobrania TUTAJ:

5. Po otrzymaniu towaru, nowy rozmiar wysyłamy niezwłocznie na własny koszt (dotyczy terytorium Polski).

SPRZEDAWCA nie odbiera od KONSUMENTA paczek wysłanych za pobraniem.

ACTIVE MG

SKLEP INTERNETOWY / WYMIANA

ul.Paderewskiego 34/7

25-502 Kielce

K. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2017 poz. 1063 z dnia 2017.05.31), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez SPRZEDAWCĘ, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich . Informacja na temat zasad i trybu postępowania prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod  numerem infolinii konsumenckiej 801-440-220 (cennik połączenia zgody z operatorem) natomiast pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl porad udziela Konsumenckie Centrum E-porad prowadzone przez Stowarzyszenie dla Powiatu z siedzibą w Środzie Śląskiej.

2.4. Klient może skorzystać również z bezpłatnej porady w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy oferowanej przez portal ObslugaReklamacji.pl pod adresem email kontakt@obslugareklamacji.pl.

2.5. Klient może skorzystać z pomocy Internetowego rozstrzygania sporów dostepnego pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Kontakt: kontakt.adr@uokik.gov.p

L. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży..

2. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są

Udostępniane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi systemu płatności.

3. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest firma: ACTIVE MG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul.Paderewskiego 34/7 25-502 Kielce, e-mail: info@active.biz.pl, zwana dalej Administratorem.

45. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celach związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego Administratora tj. w celu zawarcia i realizacji umowy kupna/sprzedaży z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych Klientów w w/w. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do realizacji w/w celów.

6. Dane osobowe Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera ze sklepu internetowego Administratora, będą przetwarzane w celu realizacji wysyłki tego newslettera i celach otrzymywania ofert handlowych Administratora na podany przez Klienta adres e-mail.. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych klientów korzystających z newslettera jest ich dobrowolna zgoda czyli art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji ww. celów. Wyrażoną zgodę Klient może w każdej chwili wycofać.

.

7. 8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lubwysyłki newslettera. 9. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta:

nazwisko i imię lub nazwa firmy Klienta; w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;

adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer

posesji, numer lokalu);

adres e-mail Użytkownika;

numer telefonu kontaktowego;

aplikacja w celu usprawnienia komunikacji zapamiętuje też IP, z którego była przeprowadzona transmisja danych.

10. Za wcześniejszą jawną zgodą Klienta jego dane są przekazywane do Grupa Allegro Sp. z o.o. adres. ul. Grunwaldzka 182,60-166 Poznań, NIP: 527-25-25-995 w przypadku sprzedaży poprzez serwis Allegro oraz w celu pozyskania opinii od klientów poprzez system Opineo.pl należące do Grupy Allegro.pl oraz zrealizowanie płatności on-line PayU.

11. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości. Dane Klienta pozyskane na podstawie jego zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

12. Klient ma prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Klient, który uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

M. Postanowienia końcowe

1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego

2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS Cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459);

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016 poz. 1030);

6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2017 poz. 776 z dnia 2017.04.13);

7. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 z dnia 5.05.2017 r.),

8. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

9. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

10. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

11. W przypadku sporów sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

12. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2017 poz. 776 z dnia 2017.04.13).

13. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 2017 poz. 880 z dnia 5.05.2017 r.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).